Search form

Luka 5:26

26Ago wenu ema dago ami di tainiwa awa. Ago wero nukare azu wero Anutura zazo de ike nitinoise ge ego ina-sa wewa awa, “Nakai tani zeme gosinonakai awa benau zo.”