Search form

Luka 5:27

Yesu meni Lewi zawa senua.

27Ama Yesu meni doro aita wero susaumite iri niro takis pumai ema zo, nu takis pumaira sora arumuro itinua, awa ginua. Ema zazo nuso Lewi. Are Yesu meni numore ego senua awa, “Ni mu, na ama ganase.”