Search form

Luka 5:3

3Are nu wa zora witinua, awa Simonra wa amira witinua awa. Are nu Simon senu wa isenu kora doro pei-kaka baro dopenu nu wa tame arumuro ema bama ge tugata wenua awa.