Search form

Luka 5:31

31Ago sewa Yesu meni ge nusokare ina kapeteniro ego senua awa, “Ema yaya tepore meni dokta nana oko susawewera. Ata ema yayare meni gege dokta nana susawewera.