Search form

Luka 5:36

Ge sekare mature dara potai azu.

36Yesu nu ge bezai zo dai numorekare toise ego senua awa, “Ema meni tama sawai sekara osino mai zo kapero tama sawai matura toto awa gayai ine awa tepo awa. Ema zo meni ago wamunoya, awa tama sawai seka awa wai waya wamunoya. Ago wai mo sibi mai tama sawai sekara awa tama sawai mature te da oko wamunorato.