Search form

Luka 5:4

4Nu ge sero tepo wero amire ama meni awa Simonre ego senua awa, “Nakai ou surura bayanakai amire nikare mona apero wo pumawe.”