Search form

Luka 5:7

7Ago wenu giro nukare otao mamai nusokare wa zora itiwa ami muro nukare soremarise sero tawa dewa. Ago wewa nukare muro wo poti wa etora niwa be munu wa eto dago dagimamu wewato awa.