Search form

Luka 5:8

8Ago wenu Simon Petoro nu awa giro Yesu nana tera zorage damu bawa diro ego senua awa, “O Tua, na ema waya, are ni na doro bamu.” Ago senua.