Search form

Luka 6

Sabat purare bua wai azu amira ge.

1Sabat pura zore Yesu meni wuit bua zora soe aita wenua awa. Ago noinu bua mai nuso meni wuit me eni zisero pumuwa. Pumuro wana nusokare meni zasero niwa. 2Ago inoiwa Farisayo eni meni giro ego sewa awa, “Sabat purare nena awa wai azu sai itia, awa nogoro inowi?” 3Ago sewa Yesu meni ina ego senua awa, “Tani Dawidi meni wenua amira uge awa nikare kaka ninamu meni sago inowa, atonua! Na ego emira tona awa. Be zore nu ata dubu nusore meri betewa awa. 4Ago wewa Dawidi meni Anutura ibura toiro ame Anutura giti mokara potitinoisowa awa puro ninua awa. Ame awa nukare ema osai meni nai ine tepo; pris meni gege narise sai awa. Ata Dawidi meni niro dubu nusore dai potinu niwa Anutu meni ginu waya oko wenua. Nikare uge awa kaka gamu ni?” 5Ago sero susumuro numorekare ego senua awa, “Na Emara Mai meni Sabat pura amira Tua wero nowena.” Ago senua awa.

Sabat pura zore Yesu meni ema zo wana amai awa kora wenua.

6Sabat pura zore nu yere ibu zora toiro ema bama ge tugata wenua. Ata ema zo itinua, awa wana me nuso amai. 7Are lo ge gipai ema ata Farisayo dubu nukare Yesu gera potaira ebata tamamu sero nu uma wewa awa. “Nu ema yayare awa Sabat pura emire kora wamunoita tepo ni,” asero gamu dia itiwa awa. 8Ata nu nutope kotumai nusokare ginua awa. Are nu ema wana nuso amai amire ego senua awa, “Ni mu, soe dopase.” Ago senu nu eriro dopenua awa. 9Ago wenu Yesu meni numorekare ego senua awa, “Na nikare atata inona. Nakai tani ewanana Sabat purare wanakai te wamunoita tani waya wanakai te wamunoi? Ota nakai erama soremanakai kokopai wara te wamunoita ema sisanakai waya wara te wamunoi?” 10Ago sero nu ema itiwa awa gina-gana wero ema amire ego senua awa, “Wana niso zuzuti!” Ago senu ema awa wana zuzutinu wana nuso noko ewanana wenua awa. 11Ata nukare tini kapai bamubake tamuwa awa. Ago wero nutopekare sewa awa, “Nakai tani ne numore wamunonikai?” Ago sewa awa.

Yesu meni aposolo 12 sianiro pumunua.

12Be amire Yesu meni isa samu dirumura witiro bamunua. Baro pi awa nu Anuture isa gege toise itinu pina atinua awa. 13Pina atinu nu bua mai nuso zawa senu muwa nu nusokare nana eni 12 awa sianiro pumuro zazo nusokare aposolo asenua awa. 14Zo Simon, ata Yesu meni zazo Petoro numore senua awa; ota Anderea awa nu Simonra nami; ota Yakobo ata Yohane; ota Filip ata Batolomiu; 15ota Matiu ata Tomas; ota Yakobo awa nu Alifayora mai; ota Simon awa zazo nu Pugeu asinoisowa; 16ota Yuda awa Yakobora mai; ota Yudas Iskeriot, nu ami ama Yesu kereniro iwora nana wanera potinua.

Yesu meni ema bama diti bamu amira bua wenua.

17Are Yesu numorekare dai dirumura ena osero baro zebu garawi zora kei awero bua mai nuso enire ema diti bamu amire dai dopero itiwa tamuwa. Awa ema bama witai-bake Yudaya zebura ata Yerusalem natara ata ewa bera nata eto Tayato Saidonre amira ana muro auniro itiwa tamuwa. 18Nukare ge nuso ninamu serota nu yaya nusokare korawaise sero muro itiwa. Are eni bi meni mokara toyai awa Yesu meni kora wenua awa. 19Ota ema bama dapikarago wana meni nu ziamu wewa. Awa nera kota, putou nuso meni emara nana semuro nukare dapikarago kora wenua awa.

Yawa sara waire duba naire amira ge.

20Are Yesu meni bua mai nuso ua inoise ego senua awa,

“Nikare ema bogamasa, nikare ami yawa sara weu. Nikare Anutura nata amira gegenai.

21Nikare ema zeme meri inowa, nikare ami yawa sara weu. Ama nena nai nawa denamunoya awa.

Nikare ema zeme di toise itewa, nikare ami yawa sara weu. Ama nikare gewi ziamunowa.

22Ama ema bama meni nikare gara na Emara Mai amira bua mai wawa nukare tini kapai nimorekare tamuro esenamunora, ota nimorekare ge waya samunora, ota zazo nisokare wara waya wamunoya, amira nikare yawa sara wamunowa. 23Nimorekare ago wara giro nikare yawa sara inoise zokari-zokari wawa moka nisokare ewanana waise. Nera kota, zuma nisokare utura ena pumamunowa awa bamubake. Ema waya nimorekare wamunora amira ewowo nusokare meni gita da ago ine gege porofete emare inoisowa. Are nikare porofete emara te esa patitinoise nowewa.

24Ota nikare wau ema, nikare temuwo! Nikare moka nisokare ewanana waira nena awa emoko pupisewa.

25Ota nikare ema zeme nena nawewa deninowia ami temuwo! Ama nikare meri betamunowa awa.

Ota nikare ema gewi zizinowewa ami temuwo! Ama nikare duba nitinoise di sawa diriu osamunoya awa.

26Ota ema dapikarago meni zazo nisokare puro witamunora, awa nikare temuwo! Gita ewowo nusokare meni porofete opi saire da ago inoisowa awa. Are nimorekare ago sara nikare porofete opi sai amira te esa patitinoise nuanowa awa.

Iwore dubara dumi pumai amira tani.

27Ota nikare ge naso ninitinowa nimorekare ego sana niniu. Nikare iwo nisokarere dubara dumi pumuwo. Nikare tani kokopai ema tini kapai nimorekare puro nora amire wewo. 28Ema waru ge nimorekare samunora, awa ina gawa ge numorekare sewo. Ota ema nimorekare waya wamunora, awa ina nukare soremuro isa sewo. 29Ota ema zo meni ni sowene dai giro ni zuzumeniro sowa eniba nuso nana potiyo dae. Ota ema zo meni mo tama sawai niso pumai giro tama woi durura dai potiyo pumae. 30Ota ema zo meni nena niso zo emo isa sai giro potiyo pumae. Ota ema zo meni nena niso pumai giro ina potaira oko sase. 31Nikare tani erama meni nimorekare warise yaba inowewa te ago ine numorekare wewo. 32Ota nikare ema dubara dumi nimorekare pupinowera amire ina dubara dumi pumawa nikare bowi wanora? Pasina ema nukare dai ema numorekare dubara dumi pupinowera amira ina dubara dumi pupinowera awa. 33Ota ema tani kokopai nimorekare inowera amire ina tani kokopai wawa nikare bowi wanora? Pasina ema nukare dai tani ago ine inowera awa. 34Ota nikare ema enire nena eni potiro noko tera ina nimorekare potarise kotumawa nikare bowi wanora? Pasina ema nukare dai pasina ema enire nena potiro noko nena da awa tera pupinowera awa. 35Ata nikare meni awa iwo nisokarere dubara dumi pumuwo. Nikare tani ewanana numorekare wewo. Nikare nena eni numorekare potiro ina nena zo paira oko kotumawe. Nikare ago inoise noma ama zuma bamubake pamunowa awa. Ago wero ama nikare Anutu ike damu itewia amira mai me wamunowa awa. Ema eni numore kokopai kaka samu inowera, ata eni meni waya inoise nowera. Ata saineba, nu numorekare bayao inowia. 36Nikare zo amai Mama nisokare meni inowia ago ine wewo.

Ema zas ine wai amira tani.

37Nikare zas meni wago wero ema eni oko gera potawe. Ago kaka wamu wamunowa, awa Anutu meni nikare oko gera potamunoya. Nikare zas meni wago wero mou ema enire oko potawe. Ago kaka wamu wamunowa, awa Anutu meni mou nimorekare oko potamunoya. Nikare ema enira pasina gagare duawa Anutu da ago ine pasina nisokare duamunoya awa. 38Nikare nena ema enire potawa giro Anutu meni nena nimorekare potamunoya. Nu nena nimorekare nigai be kasaba dero zozai pumamunowa. Nikare nena eramare potamunowa te Anutu meni nimorekare potamunoya.” Ago senua awa.

39Yesu meni ge bezai zo numorekare toise ego senua awa, “Ema zo giti moka guma wai ami ema zo giti moka guma wai amire ebata gipai te wamunoita? Tepo awa. Nuto eto dago degara duwamunorato awa. 40Ninai mai zo meni gipai mama nuso dainai ine oko itia. Nu ninai gita niniro amire gipai mama nuso ine wamunoya awa. Are ninai mai niso meni ni kaka dainamu wai giro nu gera oko potase. 41Ni nogo wero otao niso nana giti mokara wowo itia awa gosinoise niso nana giti mokara ni pena itia awa kaka giro baitamu inosi? 42Ni pena niso nana giti mokara itia awa ni kaka gamu inoise otao nisore ego sasa te wanoi? ‘Otao, niso nana giti mokara wowo itia awa pumane.’ Opi ema, ni nitope niso nana giti mokara ni pena itia awa gita pumuro amire giro baititinoise otao niso nana giti mokara wowo itia awa pumasa te wamunoya awa.

Ni waya awa me waya zizinowia.

43Ni ewanana meni me waya oko ziamunoya. Da ago ine ni waya meni me ewanana oko ziamunoya. 44Ema nukare gita ni me giro amire ni wayata kokopai ni, awa gosinowera awa. Nakai sawase awa asi dirinare amira ena oko ziro itai tekamunonakai. Noko goawa awa nibara ena oko ziro itai uzamunonakai. 45Ema kokopai awa kotumai kokopai nuso nana mokara itewia, are nu tani kokopai inowia. Ema waya awa nu kotumai waya-kawaya nuso nana mokara itewia, are nu tani waya-kawaya inowia. Duba meni denenu itewia amira te be meni kereniro towia awa.

So waira tani eto.

46Nikare nogoro begiti meni gege namore, ‘Tua naso, Tua naso,’ asinoise ge towena awa kaka dimamu inowewi? 47Zo nu naso nana muro ge naso niniro dimamunoya, susu nuso awa ema zore potiro sana niniu. 48Ema awa nu ema zo so wenua ago ine awa. Nu gita ura me wamuro zasiwi potiro susu gaenu zewai wenu amire so potinu dopenua awa. Ama ou wama munu ou sumuro muro so awa kaka musunamu wenua. Nera kota, ema awa so ewanana wenua. 49Ata ema ge naso niniro kaka dimamu inowia awa numa ema zo so zebura tame potiro wenua ago ine awa. Nu gita ura me kaka wamamu. Nu so amira zasiwi tame dorou wero wenua. Are ama ou wama sumuro muro so awa denu eya gowero duro sisero tepo wenua awa.” Ago senua awa.