Search form

Luka 6:14

14Zo Simon, ata Yesu meni zazo Petoro numore senua awa; ota Anderea awa nu Simonra nami; ota Yakobo ata Yohane; ota Filip ata Batolomiu;