Search form

Luka 6:16

16ota Yuda awa Yakobora mai; ota Yudas Iskeriot, nu ami ama Yesu kereniro iwora nana wanera potinua.