Search form

Luka 6:17

Yesu meni ema bama diti bamu amira bua wenua.

17Are Yesu numorekare dai dirumura ena osero baro zebu garawi zora kei awero bua mai nuso enire ema diti bamu amire dai dopero itiwa tamuwa. Awa ema bama witai-bake Yudaya zebura ata Yerusalem natara ata ewa bera nata eto Tayato Saidonre amira ana muro auniro itiwa tamuwa.