Search form

Luka 6:18

18Nukare ge nuso ninamu serota nu yaya nusokare korawaise sero muro itiwa. Are eni bi meni mokara toyai awa Yesu meni kora wenua awa.