Search form

Luka 6:19

19Ota ema bama dapikarago wana meni nu ziamu wewa. Awa nera kota, putou nuso meni emara nana semuro nukare dapikarago kora wenua awa.