Search form

Luka 6:22

22Ama ema bama meni nikare gara na Emara Mai amira bua mai wawa nukare tini kapai nimorekare tamuro esenamunora, ota nimorekare ge waya samunora, ota zazo nisokare wara waya wamunoya, amira nikare yawa sara wamunowa.