Search form

Luka 6:28

28Ema waru ge nimorekare samunora, awa ina gawa ge numorekare sewo. Ota ema nimorekare waya wamunora, awa ina nukare soremuro isa sewo.