Search form

Luka 6:29

29Ota ema zo meni ni sowene dai giro ni zuzumeniro sowa eniba nuso nana potiyo dae. Ota ema zo meni mo tama sawai niso pumai giro tama woi durura dai potiyo pumae.