Search form

Luka 6:30

30Ota ema zo meni nena niso zo emo isa sai giro potiyo pumae. Ota ema zo meni nena niso pumai giro ina potaira oko sase.