Search form

Luka 6:34

34Ota nikare ema enire nena eni potiro noko tera ina nimorekare potarise kotumawa nikare bowi wanora? Pasina ema nukare dai pasina ema enire nena potiro noko nena da awa tera pupinowera awa.