Search form

Luka 6:37

Ema zas ine wai amira tani.

37Nikare zas meni wago wero ema eni oko gera potawe. Ago kaka wamu wamunowa, awa Anutu meni nikare oko gera potamunoya. Nikare zas meni wago wero mou ema enire oko potawe. Ago kaka wamu wamunowa, awa Anutu meni mou nimorekare oko potamunoya. Nikare ema enira pasina gagare duawa Anutu da ago ine pasina nisokare duamunoya awa.