Search form

Luka 6:38

38Nikare nena ema enire potawa giro Anutu meni nena nimorekare potamunoya. Nu nena nimorekare nigai be kasaba dero zozai pumamunowa. Nikare nena eramare potamunowa te Anutu meni nimorekare potamunoya.” Ago senua awa.