Search form

Luka 6:39

39Yesu meni ge bezai zo numorekare toise ego senua awa, “Ema zo giti moka guma wai ami ema zo giti moka guma wai amire ebata gipai te wamunoita? Tepo awa. Nuto eto dago degara duwamunorato awa.