Search form

Luka 6:40

40Ninai mai zo meni gipai mama nuso dainai ine oko itia. Nu ninai gita niniro amire gipai mama nuso ine wamunoya awa. Are ninai mai niso meni ni kaka dainamu wai giro nu gera oko potase.