Search form

Luka 6:41

41Ni nogo wero otao niso nana giti mokara wowo itia awa gosinoise niso nana giti mokara ni pena itia awa kaka giro baitamu inosi?