Search form

Luka 6:44

44Ema nukare gita ni me giro amire ni wayata kokopai ni, awa gosinowera awa. Nakai sawase awa asi dirinare amira ena oko ziro itai tekamunonakai. Noko goawa awa nibara ena oko ziro itai uzamunonakai.