Search form

Luka 6:47

47Zo nu naso nana muro ge naso niniro dimamunoya, susu nuso awa ema zore potiro sana niniu.