Search form

Luka 6:48

48Ema awa nu ema zo so wenua ago ine awa. Nu gita ura me wamuro zasiwi potiro susu gaenu zewai wenu amire so potinu dopenua awa. Ama ou wama munu ou sumuro muro so awa kaka musunamu wenua. Nera kota, ema awa so ewanana wenua.