Search form

Luka 6:49

49Ata ema ge naso niniro kaka dimamu inowia awa numa ema zo so zebura tame potiro wenua ago ine awa. Nu gita ura me kaka wamamu. Nu so amira zasiwi tame dorou wero wenua. Are ama ou wama sumuro muro so awa denu eya gowero duro sisero tepo wenua awa.” Ago senua awa.