Search form

Luka 6:5

5Ago sero susumuro numorekare ego senua awa, “Na Emara Mai meni Sabat pura amira Tua wero nowena.” Ago senua awa.