Search form

Luka 6:7

7Are lo ge gipai ema ata Farisayo dubu nukare Yesu gera potaira ebata tamamu sero nu uma wewa awa. “Nu ema yayare awa Sabat pura emire kora wamunoita tepo ni,” asero gamu dia itiwa awa.