Search form

Luka 6:8

8Ata nu nutope kotumai nusokare ginua awa. Are nu ema wana nuso amai amire ego senua awa, “Ni mu, soe dopase.” Ago senu nu eriro dopenua awa.