Search form

Luka 7

Yesu meni soldiara kapten zo amira soumai kora wenua.

1Yesu meni ge awa ema bamere senu tepo wenu noko bamu Kapaneam nate ninua. 2Soldia 100 amira kapten zo awa ago itinua. Soumai nuso zo awa ginu kokopai wenua ami be amire yaya puro betamu inoise itinua. 3Kapten meni Yesu itinua amira ge niniro giro Yuda emara giti kopi eni potinu baro Yesu nana ena nu zawa sero ego sewa awa, “Kapten meni ni baro soumai nuso kora wasise toya.” 4Ago sero nukare Yesure ge pena-pana toise ego sewa awa, “Kapten awa nu kapten eni ine oko aewa. Nu kapten neine. Are ni soumai nuso korawasa te wamunoya. 5Nu namorekai Yudare moka ewanana inowia. Nu nutope gita yere ibu nasokai zo wenua.” 6Ago sewa giro Yesu meni numorekare dai bamunua. Baro kei sora zorage ninu amire kapten ami otao mamai enire ge senu puro bamuro ego sewa awa, “Tua, saineba, ni bua bamu oko wase. Na ema ewanana tepo, are ni so moka nasora toyasa te oko wamunoya. 7Noko na ema ewanana tepo ami niso nana zorage mana te oko wamunoya. Ata ni ago itise ge gege sasa soumai naso ewanana wamunoya, awa gosinona. 8Nera kota, na ema giti kopira ama-zani nowena. Noko soldia dubu eni meni naso nana ama-zani nowera. Are nane nusokare nana zo bayaise sana bayamunoya. Ota zo maise sana mamunoya. Ota na soumai naso bua waise sana wamunoya. Are na putou nisora susu gena kei awinoya. Are ge gege sasa soumai naso ewanana wamunoya.” Ago senua awa. 9Ago senu Yesu meni ge awa niniro di tainiro zuzumeniro ema bama dubu bamu nu ama ganinoiwa amire ego senua awa, “Na nimorekare sane. Na Isreli ema nisokare nana ema tuma diai ego inere zo oko tapisena.” Ago senua awa.

10Are ema kaptenra ge puro muwa nukare ami noko bamu sora niro soumai awa ewanana wero itinu giwa awa.

Yesu meni mai seka zo betaira ena awa-uzenua.

11Yesu meni nomite nata zo zazo nuso Nen amira bamunua. Bua mai nuso ata ema bama dubu bamu ami numore dai bamuwa. 12Are numa bamuro natara goma amira toyai be bamu amira zorage kei awinoinu nukare mai betai zo puro bi ditira bayamu muwa. Mai betai amira mia awa mai da gege awa. Iu uso dai emoko betenua. Are nata amira ema bama witai eriro bama amire dai muwa. 13Tua nu bama awa giro numore zo amunua, are nu bama amire ego senua awa, “Ni di oko sase.” 14Ago sero nu zora baro wana goga tame potinu ema mai gogara dipinoiwa ami dopewa awa. Ago wewa Yesu meni ego senua awa, “Bou, ni erasise tona.” 15Ago senu mai betai awa eriro arumuro ge senua. Ago wenu Yesu meni puro mia nusore potinua awa. 16Ago wenu ema bama witai ami azu inoise Anutura zazo de ike niwa. Ago inoise ego sewa awa, “Nasokai nana soe ena porofete zo kei awetia.” Ago toise sewa awa, “Anutu dubu nuso soremamu kei awetia.” 17Ago sewa Yesura oziga ami Yudaya zeburata zebu enira nana baro te wenua awa.

Yohane meni bua mai eto senu Yesu nana bamuwato.

18Yohanera bua mai meni Yesura oziga numore sewa. 19Are Yohane meni bua mai nuso eto zawa senu muwato nuto ge zo puro Tuara nana bayariseto senua. Baro ego sariseto senua awa, “Agoro Kristo maise sai awa ni awanita, ota zo mai gamu dia wamunonikare?” 20Ago senu ema eto awa baro Yesu nana kei aweroto ego sewato awa, “Yohane ge ou gutai zaawai ema ami nato sesi niso nana tupenato. Nato ni ego atata waniseto sesia, ‘Agoro Kristo maise sai awa ni awanita, ota zo mai gamu dia wamunonikare?’” Ago sewato awa. 21Are be amire Yesu meni ema bama dainiro amira yaya eure-taure awa kora wenua, ota bi mokara itai awa tunenua, ota giti guma wai awa kora wenu giti panewa awa. 22Are Yesu meni ge numoreto ina ego senua awa, “Nito ewesemuro baro nena zeme gosinowato, o ge ninitinowato awa Yohanere seuto ninae. Giti guma wai awa giti paninora; te waya wai awa noko aita inora; ema boya ayare awa tama ewanana inora; dana azai awa ge ninitinora; bebetenai awa seka ziro eritinora; ota bogamasa awa Oziga Ewanana ninitinora. 23Zo nu namore gai mou kaka wamu wamunoya ami yawa sara wamunoya.” Ago senua awa.

24Ema eto Yohanera ge puro muwato nuto ami noko tera ewesemuro bamuwato amire Yesu meni ema bama diti bamu amire Yohanera uge wenua. Ago inoise senua awa, “Nikare gita Yohane gamu sero zebu erama tepo amira bamisewa, awa nikare ema nogo wai gamu bamisewi? Nikare ema beyata zo bisi meni seba apawi muro baro awinowia ago ine awa gamu bamisewita? Tepo awa. 25Nikare nena ne gamu bamisewi? Nikare ema zo tama woi ewananare noisia awa gamu bamisewita? Tepo awa. Erama nena sekare sekare inowera, o tamara nena ewa-gaewa pupinowera, erama ago ine awa nukare ema tuara nana sora itewera awa. 26Ata nikare ne gamu bamisewi? Nikare porofete zo gamu bamisewita? Iyo. Nikare porofete zo gamu bamisewa. Are na nimorekare me sane. Nu awa porofete awa, ata nune porofete noisowa awa dainitinoya. 27Are ema amire ge gayai zo ego itia awa,

Ei giu. Na oziga sai ema naso iyetamunona.

Nu gita wero ebata niso kora wamunoya.

28Na nimorekare sane. Yohane meni zebura ema dapikarago dainitinoya. Ata Anutura nata gegenai zo osai me osai ami Yohane dainitinoya awa.” Ago senua awa. 29Ema bama dapikarago ata takis pumai ema nukare ge awa niniro ego sewa awa, “Iyo, Anutura tani awa me awa.” Ago sewa nera kota, gita Yohane meni nukare ge ou gutenua. 30Ata Farisayo ata lo ge gipai ema nukare awa Yohane meni kaka ge ou gutamu, are nukare Anutu meni ebata nuarise senua awa azu sero dowa. 31Are Yesu meni ego senua awa, “Are na ema bama zeme nowewa awa nena nera potiro sana te wamunoi? Nikare ema nogo wai ni? 32Nikare tani mai pei-mamaira ine inowewa. Mai pei-mamai nate kakame arumuro itise mai pei-mamai eni zawa sero ego tora awa, ‘Nakai ozina wamu nikare uzumuro boi detenakare, ata nikare yawa kaka wiamu wetewa. Noko nakare zo amira dibia wetenakare, ata nikare dibia kaka wamu wetewa. Are nakare nogo wanakare gawa ewanana wamunoi?’ Ago tora awa. 33Agoro Yohane ge ou gutai zaawai ema ami bua nuso zaawero nena nai eni sienitinoise ou wain dai sienitinoise nuawi giro numore ego towewa awa, ‘Bi nuso nana mokara itia.’ 34Are na Emara Mai meni kei awero nena nise ou nise awawena giro namore ego towewa awa, ‘Giu. Nu ono nai ema. Nu ou wain pena-pana ninowia. Nu takis pumai ema ata Yudara lo ge dai ema amira otao.’ Nikare namore ago towewa. 35Ata nato bua inowenato awa Anutura kotumaira inowenato amira susu awa bua nasotora me meni kerenawi ema bama gawera me inowia.” Ago senua awa.

Pasina bama zo meni Yesura te sewenua.

36Are Farisayo zo meni Yesu nena naise sero so nusora uzumunu baro witiro nena namu arumuro itinua awa. Ago itinu 37pasina bama zo nata amira itisonua ami ge bowi Yesu Farisayora nana sora ena nena ninoise itinua awa nininua. Are bama ami boto omata meni wai ou zama bamure awa puro munua awa. 38Ago wero baro Yesu nana tera dopero di toise itinu diriu meni Yesura te gutenua. Ago wenu giti tu nuso meni gaenu touwenu te nuso imunua awa. Ago wero ou zama bamure ami Yesura te gutenua awa. 39Are Farisayo awa zazo nuso Simon, nu Yesu uzumunu munua ami tani awa giro ego kotumunua awa, “Ema awa nu porofete me nuami sia, awa nu bama ami nu kipinoya amira susu gamia. Nu awa pasina bama awa gamia.” 40Ema ago kotupitinoinu giro Yesu meni numore ego senua awa, “Simon, na ge zo nimore samu kotupitinona.” Ago senu Simon meni ego senua awa, “Gipai ema, ni ge niso se ninane.” 41Ago senu Yesu meni ego senua awa, “Mai eto nuto dinau ema zora nana wiserato awa. Zo meni 100 kina dinau wisia, ota zo meni awa 10 kina gege dinau wisia. 42Nuto dinau awa ina potai ine awa te kaka wamu wisia. Are ema awa dinau nusoto eto dago awa dotisia. Are nusoto nana na-ami numore moka ewanana wamunoi?” 43Ago senu Simon meni ge nuso amira ina ego senua awa, “Ema awa dinau nuso bamu dotisia nu ami wamunoi, tanita.” Ago senu Yesu meni numore ego senua awa, “Ni ewanana kotumesa.” 44Ago sero nu iri bama amira nana niro Simonre ego senua awa, “Ni bama ei awa gi. Na so moka nisora mena ni te sewaira tani nasokai awa doro te sewaira ou namore kaka potamu wetesa. Ata bama emi meni awa te naso diriu nuso ami sewetia awa. Ago wero giti tu nuso meni gaeti touwetia awa. 45Na niso nana mena ni na wana kaka ziamu wetesa awa. Ata bama emi meni awa be na toiro mena ana zaawero te naso imai gege ipinoise itia ewa. 46Ni giti tu naso kaka gawi meni gutamu wetesa awa. Ata bama emi meni awa te naso gawi zamare meni gutetia. 47Are na nimore sane. Pasina nuso witai-bake disesena tepo wetia, ami emo nu namore zo amai bamubake tamuro na kora wetia. Ota zo nu pasina nuso pei-kaka gege disana nu ina namore zo amai pei-kaka gege tamamunoya.” 48Yesu meni ago sero bamere ego senua awa, “Na pasina niso disesena awa.” 49Ago senu giro erama numore dai nena ninoise itiwa ami nukare nutopekare ina-sa inoise ego sewa awa, “Agoro ema awa nu nogo wai meni pasina disinoi?” 50Ago sewa, ata Yesu meni bama amire ego senua awa, “Tuma diai nisora kokopai wetesa. Are ni duba ewananare bamuyo.” Ago senua awa.