Search form

Luka 7:1

Yesu meni soldiara kapten zo amira soumai kora wenua.

1Yesu meni ge awa ema bamere senu tepo wenu noko bamu Kapaneam nate ninua.