Search form

Luka 7:10

10Are ema kaptenra ge puro muwa nukare ami noko bamu sora niro soumai awa ewanana wero itinu giwa awa.