Search form

Luka 7:15

15Ago senu mai betai awa eriro arumuro ge senua. Ago wenu Yesu meni puro mia nusore potinua awa.