Search form

Luka 7:17

17Ago sewa Yesura oziga ami Yudaya zeburata zebu enira nana baro te wenua awa.