Search form

Luka 7:18

Yohane meni bua mai eto senu Yesu nana bamuwato.

18Yohanera bua mai meni Yesura oziga numore sewa.