Search form

Luka 7:19

19Are Yohane meni bua mai nuso eto zawa senu muwato nuto ge zo puro Tuara nana bayariseto senua. Baro ego sariseto senua awa, “Agoro Kristo maise sai awa ni awanita, ota zo mai gamu dia wamunonikare?”