Search form

Luka 7:20

20Ago senu ema eto awa baro Yesu nana kei aweroto ego sewato awa, “Yohane ge ou gutai zaawai ema ami nato sesi niso nana tupenato. Nato ni ego atata waniseto sesia, ‘Agoro Kristo maise sai awa ni awanita, ota zo mai gamu dia wamunonikare?’” Ago sewato awa.