Search form

Luka 7:22

22Are Yesu meni ge numoreto ina ego senua awa, “Nito ewesemuro baro nena zeme gosinowato, o ge ninitinowato awa Yohanere seuto ninae. Giti guma wai awa giti paninora; te waya wai awa noko aita inora; ema boya ayare awa tama ewanana inora; dana azai awa ge ninitinora; bebetenai awa seka ziro eritinora; ota bogamasa awa Oziga Ewanana ninitinora.