Search form

Luka 7:24

24Ema eto Yohanera ge puro muwato nuto ami noko tera ewesemuro bamuwato amire Yesu meni ema bama diti bamu amire Yohanera uge wenua. Ago inoise senua awa, “Nikare gita Yohane gamu sero zebu erama tepo amira bamisewa, awa nikare ema nogo wai gamu bamisewi? Nikare ema beyata zo bisi meni seba apawi muro baro awinowia ago ine awa gamu bamisewita? Tepo awa.