Search form

Luka 7:25

25Nikare nena ne gamu bamisewi? Nikare ema zo tama woi ewananare noisia awa gamu bamisewita? Tepo awa. Erama nena sekare sekare inowera, o tamara nena ewa-gaewa pupinowera, erama ago ine awa nukare ema tuara nana sora itewera awa.