Search form

Luka 7:27

27Are ema amire ge gayai zo ego itia awa,

Ei giu. Na oziga sai ema naso iyetamunona.

Nu gita wero ebata niso kora wamunoya.