Search form

Luka 7:28

28Na nimorekare sane. Yohane meni zebura ema dapikarago dainitinoya. Ata Anutura nata gegenai zo osai me osai ami Yohane dainitinoya awa.” Ago senua awa.