Search form

Luka 7:3

3Kapten meni Yesu itinua amira ge niniro giro Yuda emara giti kopi eni potinu baro Yesu nana ena nu zawa sero ego sewa awa, “Kapten meni ni baro soumai nuso kora wasise toya.”