Search form

Luka 7:31

31Are Yesu meni ego senua awa, “Are na ema bama zeme nowewa awa nena nera potiro sana te wamunoi? Nikare ema nogo wai ni?