Search form

Luka 7:35

35Ata nato bua inowenato awa Anutura kotumaira inowenato amira susu awa bua nasotora me meni kerenawi ema bama gawera me inowia.” Ago senua awa.