Search form

Luka 7:36

Pasina bama zo meni Yesura te sewenua.

36Are Farisayo zo meni Yesu nena naise sero so nusora uzumunu baro witiro nena namu arumuro itinua awa. Ago itinu