Search form

Luka 7:39

39Are Farisayo awa zazo nuso Simon, nu Yesu uzumunu munua ami tani awa giro ego kotumunua awa, “Ema awa nu porofete me nuami sia, awa nu bama ami nu kipinoya amira susu gamia. Nu awa pasina bama awa gamia.”