Search form

Luka 7:40

40Ema ago kotupitinoinu giro Yesu meni numore ego senua awa, “Simon, na ge zo nimore samu kotupitinona.” Ago senu Simon meni ego senua awa, “Gipai ema, ni ge niso se ninane.”